Saya mau tanya dok kalau orang vertigo obat nya apa ajah ya dok